Menu
Testbeeld-3_Desktop_2000x655
Nieuws

Quickscan marktverkenning rechtshulppakketten aangeboden aan de ministerraad

Eind 2018 heeft minister Dekker voor Rechtsbescherming de contouren gepresenteerd van een forse herziening van het stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Het doel: een goed functionerend stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand waarin de toegang tot recht en rechter gewaarborgd is en er een rechtvaardige balans is tussen rechtsbijstand voor rechtzoekenden die dit niet zelf kunnen betalen en doelmatige en efficiënte besteding van publieke middelen. Wij hebben in het kader van de stelselherziening een marktverkenning gedaan, met als doel inzichtelijk te maken of er in het herziene stelsel kwantitatief en kwalitatief voldoende aanbod is te verwachten op de verschillende rechtsgebieden.

De centrale vraag in ons onderzoek was of binnen het budgettaire kader in de Rijksbegroting kwalitatief hoogwaardige rechtshulppakketten kunnen worden ingekocht die altijd en overal in voldoende mate beschikbaar zijn. Aan de hand van sleutelparameters is met potentiële aanbieders gesproken over de voorwaarden waaronder er in het nieuwe stelsel voldoende aanbieders van hoogwaardige rechtsbijstand zullen zijn. Op basis van hun input zijn drie mogelijke scenario’s naast elkaar gezet en beoordeeld op de mate waarin zij kunnen bijdragen aan de beoogde doelen.

Uit onze marktverkenning blijkt dat het aanbod en de kwaliteit van de gefinancierde rechtsbijstand sterk afhankelijk zijn van de keuzes die gemaakt gaan worden voor de inrichting van het nieuwe stelsel. Met name de inrichting en afbakening van de rechtsaanbieders en de eisen die aan aanbieders worden gesteld zijn van grote invloed. Het nieuwe stelsel kan leiden tot kwaliteitsverbetering en doelmatigheidswinst, maar de opgave is groot en het is onzeker of de benodigde doelmatigheidswinsten, zelfs in het meest vergaande scenario, gerealiseerd kunnen worden. Het is dan ook aan de beleidsbepalers om een goede balans te vinden in de trade off tussen doelmatigheid en de andere doelstellingen van het beoogde stelsel.

Vrijdag 12 juli is ons rapport ‘Quickscan marktverkenning Rechtshulppakketten’ aan de ministerraad aangeboden.

“De marktverkenning geeft een helder inzicht in de parameters die de kwaliteit en de doelmatigheid beïnvloeden en biedt daarmee concrete aangrijpingspunten voor de beleidskeuzes die gemaakt moeten worden”. Minister Dekker

De voortgangsbrief en ons rapport zijn te vinden op de website van de Tweede Kamer.

Reageren op dit artikel?

Stuur dan je reactie naar:

Leo Aarts