Menu
Significant-6_Desktop_2000x655
Nieuws

Blog: corona vertraagt integratie op de arbeidsmarkt

Werkenden met een migratieachtergrond worden harder getroffen door de coronacrisis dan werkenden met een Nederlandse achtergrond. Wat is hier tegen te doen?

Vóór corona was de werkloosheid onder mensen met een niet-westerse migratieachtergrond, zoals we deze groep nog even noemen, al groter dan onder mensen met een Nederlandse achtergrond (6,6% vs. 2,6% was begin 2020 werkloos). Dit blijkt uit cijfers van het CBS. De werkloosheid was begin 2020 het hoogst onder mensen met een Marokkaanse of Antilliaanse migratieachtergrond.

Bij een economische crisis zie je juist dat mensen met een migratieachtergrond sneller werkloos worden. Dit komt doordat deze groepen vaker een flexibel contract hebben en er zijn aanwijzingen dat discriminatie op de arbeidsmarkt toeneemt bij een economische teruggang. Dit beeld wordt bevestigd door recentere cijfers van het CBS. Tijdens de coronacrisis is de werkloosheid over de hele linie opgelopen (al is er de laatste maanden wel weer sprake van een lichte daling). Het verschil in werkloosheid tussen mensen met een niet-westerse migratieachtergrond (8,7%) en met een Nederlandse achtergrond (3,1%) is tussen begin en eind 2020 echter toegenomen. Daarmee is het verschil in werkloosheid zelfs opgelopen van 4,0%-punt naar 5,6%-punt.

De ongelijkheid op de arbeidsmarkt, die er al was, is door corona dus nog eens versterkt. Dit is extra problematisch aangezien uit eerder onderzoek van Significant Public blijkt dat werkenden met een migratieachtergrond vaak een korter WW-recht hebben opgebouwd en minder snel uit de WW uitstromen naar werk. Het is belangrijk om hier iets aan te doen, om te voorkomen dat de ongelijkheid op de arbeidsmarkt verder toeneemt. Ongelijkheid zorgt voor onbenut arbeidspotentieel voor de economie, heeft grote impact op het leven van mensen en verkleint de sociale cohesie in de samenleving.

Wat kunnen UWV en gemeenten doen om WW-ers met een migratieachtergrond te ondersteunen om snel weer aan het werk te komen? Uit het al eerder aangehaalde onderzoek van Significant Public zijn de volgende belangrijke lessen te trekken:

  • Verbetering van de taalbeheersing is cruciaal. Bijvoorbeeld via taaltrainingen voorafgaand aan of bij aanvang van een dienstbetrekking. Een beperkte taalbeheersing belemmert de werkzoekende in alle stappen van het weer aan het werk komen: bij de aanvraag van een WW-uitkering, bij de dienstverlening door UWV of gemeente, en bij bemiddeling en matching.
  • Vaak spelen (onbewust) bepaalde vooroordelen of zelfs discriminatie bij werkgevers een rol bij het aannemen van nieuwe medewerkers. Het loont om voorlichting te geven aan werkgevers over objectieve werving- en selectiemethoden om hen bewust te maken van mogelijke vooroordelen en discriminatie. Verdergaand kan het UWV of de gemeente besluiten de samenwerking te beëindigen met werkgevers die zich evident schuldig maken aan discriminatie, om daarmee een duidelijk signaal af te geven. In de praktijk gebeurt dit soms al.
  • Een warme introductie bij bemiddeling en matching van kandidaten helpt. Bijvoorbeeld om koudwatervrees bij werkgevers weg te nemen, culturele verschillen te overbruggen en om het zoekgedrag van werkzoekenden beter te ‘richten’. Een warme introductie kan in een individuele setting of via groepsintroducties, bijvoorbeeld in de setting van een banenmarkt.

De komende periode biedt nieuwe kansen om hier opnieuw op in te zetten.

Reageren op dit artikel?

Stuur dan je reactie naar:

Michiel Blom