Menu
Significant 62 Desktop 2000x655
Nieuws

Aandacht voor mensen met een licht verstandelijke beperking in de strafrechtketen

In opdracht van het WODC heeft Significant APE samen met Hendrien Kaal (Hogeschool Leiden) onderzoek gedaan naar de mate waarin er binnen de strafrechtketen aandacht is voor mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb). Sinds 2017 wordt er landelijk aandacht besteed aan dit thema, omdat mensen met een lvb oververtegenwoordigd zijn in het strafrecht. In de procesevaluatie van Significant heeft het onderzoeksteam gekeken naar de activiteiten en materialen die ontwikkeld zijn om het bewustzijn op dit thema te vergroten en professionals in de uitvoering te equiperen in de omgang met de lvb-doelgroep.

Landelijke visie voor een lvb-proof strafrechtketen

In 2017 is de landelijke werkgroep ‘Lvb in de Strafrechtketen’ opgericht. Aan deze werkgroep nemen de verschillende partners deel die een rol hebben in de strafrechtketen, van politie tot aan de Dienst Justitiële Inrichtingen. De werkgroep is gericht op het vergroten van het bewustzijn dat personen met een lvb een andere benadering in de strafrechtketen behoeven. De werkgroep heeft hiertoe een verbeterplan opgezet. Daaropvolgend is in 2018 door het ministerie van Justitie en Veiligheid, samen met de ketenpartners, een meerjarenvisie opgesteld om de strafrechtketen lvb-proof te maken.

Lvb onder de aandacht

In de periode vanaf 2017 zijn dan ook diverse initiatieven opgezet of doorontwikkeld met het doel om de strafrechtketen meer af te stemmen op de lvb-doelgroep. Het ontwikkelen en implementeren van diverse tools binnen de strafrechtketen is gericht op de volgende vier speerpunten:

  1. Bewustwording;
  2. Signaleren;
  3. Communiceren;
  4. Interveniëren.

In het kader van bewustwording hebben de ketenpartners veelal interne (online) trainingsmodules over lvb beschikbaar gesteld aan hun professionals en een handreiking opgesteld over hoe om te gaan met deze problematiek in de praktijk. Breder dan de individuele organisaties is er ook een pilot opgezet waarmee diverse professionals met een VR-bril een simulatie kunnen volgen waarin zij zelf meemaken hoe het is om een lvb te hebben.

Op het gebied van signalering is er door meerdere ketenpartners aandacht besteed aan trainingen in het afnemen van de SCIL, de tool waarmee een vermoeden van een lvb kan worden vastgesteld. Daarnaast zijn er communicatietools ontwikkeld of breder beschikbaar gesteld, zoals een pictogrammenset waarmee het strafproces aan de hand van plaatjes uitgelegd kan worden. Tot slot zijn er een aantal gedragsinterventies aangepast om specifiek ingezet te worden in het kader van toezichtstrajecten van mensen met een lvb.

Stand van zaken en blik vooruit

Het rapport concludeert dat er veel gebeurd is op het gebied van lvb in de strafrechtketen. Het belangrijkste knelpunt voor een lvb-proof strafrechtketen is nu vooral dat er nog in relatief weinig gevallen een lvb wordt gesignaleerd. Dit is uiteraard belangrijk willen professionals de mogelijkheden die zij hebben op het gebied van communiceren en interveniëren ook daadwerkelijk inzetten. In het vervolg is het dan ook van belang in te zetten op de implementatie en het gebruik van de middelen die tot nu toe ontwikkeld zijn op de thema’s van bewustwording en signalering. Deze bevinding sluit mooi aan bij de visie die de landelijke werkgroep heeft uitgesproken voor de komende jaren.

Voor meer informatie over de stand van zaken rondom lvb in de strafrechtketen, lees hier het hele rapport. Van het rapport is ook een makkelijk lezen samenvatting beschikbaar.

Reageren op dit artikel?

Stuur dan je reactie naar:

Suzanne Kluft