Menu
Significant-32_Desktop_2000x655
Openbaar bestuur en justitie

Een breed onderzoeksterrein

Vernieuwing en verbetering. Dit wordt zowel in het openbaar bestuur als in het justitiedomein nagestreefd. Met gevoel voor publieke verhoudingen en met inhoudelijke kennis komen wij tot onderzoek en advies voor jouw beleidsvraag.

Significant APE doet onderzoek in het domein van openbaar bestuur, onder meer op gebied van bestuurlijke en financiële verhoudingen, demografische ontwikkelingen of ruimte en mobiliteit.

We doen dit met politiek bewustzijn en een fijnmazig gevoel voor publieke verhoudingen. Ons onderzoeksterrein is breed. Wij werken voor verschillende opdrachtgevers en zijn hierbij ook onderdeel van onderzoekscommissies. Opdrachtgevers op dit gebied zijn het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Financiën, provincies, rekenkamers, (samenwerkingsbanden van) gemeenten of koepelorganisaties zoals het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

De onderzoeken op het gebied van openbaar bestuur hebben raakvlakken met veiligheid en justitie. Binnen het justitiedomein doen wij veel beleidsevaluatie, maar ook verkennend onderzoek. We zijn bekend met de justitiële keten en bieden opdrachtgevers met onderzoek en advies nieuwe inzichten. We helpen opdrachtgevers met uiteenlopende thema’s binnen de justitiële keten. Denk aan thema's als gevangeniswezen, terbeschikkingstelling, rechterlijke macht, politie, OM, reclassering, asiel en slachtofferhulp.

Opdrachtgevers binnen het domein van justitie zijn onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid, het WODC, de Raad voor de Rechtspraak, de Nederlandse Orde van Advocaten, de Raad van State en de Dienst Justitiële Inrichtingen.