Menu
Expertise

Wat kunnen we voor jou betekenen?

Graag staan onze medewerkers klaar op het vlak van diverse expertises. Van sociaal domein tot econometrisch vraagstukken.
Zie onderstaande expertise velden voor meer informatie.

Domeinen

Openbaar bestuur en justitie

Vernieuwing en verbetering. Dit wordt zowel in het openbaar bestuur als in het justitiedomein nagestreefd. Met gevoel voor publieke verhoudingen en met inhoudelijke kennis komen wij tot onderzoek en advies voor jouw beleidsvraag.

Lees meer

Internationale samenwerking

Het Nederlandse beleid voor ontwikkelingssamenwerking richt zich op diverse belangrijke onderwerpen. Significant APE heeft veel ervaring met dit beleid, en werkt bij onderzoeken samen met een uitgebreid netwerk van internationale en lokale consultants.

Lees meer

Werk en inkomen

Het domein van Werk & Inkomen is continu in beweging. Bij Significant APE hebben we ruime kennis van dit domein. Wij voeren diverse onderzoeken uit en adviseren beleidsmakers vanuit inhoudelijke expertise op het gebied van sociale zekerheid, arbeidsparticipatie en (duurzame) inzetbaarheid.

Lees meer

Gemeentefinanciën sociaal domein

De grote veranderingen in gemeenteland hebben verstrekkende gevolgen voor de gemeentefinanciën in het sociaal domein. Wij helpen met het geven van inzicht in gemeentefinanciën, waarbij wij ons met name richten op overschotten en tekorten.

Lees meer

Cultuur en media

Hoe divers is de cultuursector en hoe kan inclusiviteit worden bevorderd? Hoe kunnen meer leerlingen kennis maken met filmeducatie en beeldcultuur in het onderwijs? Dit zijn voorbeelden van vraagstukken in de cultuursector die wij vanuit onze inhoudelijke expertise helpen op te lossen.

Lees meer

Zorg

Ons zorgstelsel is voortdurend in ontwikkeling, zowel beleidsmatig als op het terrein van financiering, kwaliteit en innovatie. Significant APE onderzoekt beleidsmatige en economische ontwikkelingen in de zorg en is betrokken bij de risicoverevening voor zorgverzekeraars.

Lees meer

Competenties

Financieel-economische analyses

Maatschappelijke vraagstukken hebben vaak een financiële component. Op welke wijze kun je het hoogste rendement behalen? Wij helpen hierbij graag met de benodigde financieel-economische analyses.

Lees meer

Effectmeting en doelmatigheid

Goed beleid vereist kennis en inzicht. Vanuit onze domeinkennis en econometrische expertise helpen we organisaties met het verkrijgen van inzichten. Dat doen we door de effectiviteit van beleid te onderzoeken. Zo biedt het verleden inzicht in de toekomst.

Lees meer

Monitoring en evaluatie

Beleid is veranderlijk. Om dit te kunnen beoordelen of om bij te kunnen sturen, is gedegen monitoring en evaluatie van belang. Significant APE zet zich actief in voor de verbetering van beleid.

Lees meer

Mixed methods

'Mixed methods' onderzoek kan helpen om tot een juiste oplossing te komen. Door kwantitatieve en kwalitatieve methoden te combineren is het mogelijk om een bijdrage te leveren aan een toepassingsgerichte oplossing van beleidsvraagstukken.

Lees meer

Verdeelmodellen

Wij houden ons al jarenlang bezig met verdeelmodellen op allerlei terreinen. Daarbij staat vaak de vraag centraal: hoe kunnen beschikbare middelen eerlijk verdeeld worden? Wij kunnen helpen bij het ontwikkelen, verbeteren en toetsen van verdeelmodellen.

Lees meer

Machine learning

Overzicht, kennis en inzicht zijn belangrijk voor beleidsmakers. Vanuit onze domeinkennis en met machine learning expertise halen wij inzichten uit data.

Lees meer

Kwalitatieve onderzoeksmethoden

Een verkenning van een relatief onbekend beleidsprobleem, het in kaart brengen van knelpunten in de implementatie of het vertellen van het verhaal achter de cijfers. Kwalitatieve onderzoeksmethoden zijn zeer veelzijdig en helpen ons om het antwoord te vinden op jouw vraag.

Lees meer

Benchmarken

Hoe goed doet jouw organisatie het ten opzichte van andere organisaties? Wat kun je leren van andere organisaties en wat kunnen andere organisaties van jouw organisatie leren? Dit zijn vragen die beantwoord kunnen worden met een benchmark. Significant APE helpt je graag om te bepalen op welke manier je een benchmark kunt inzetten om jouw activiteit(en) te verbeteren.

Lees meer