Menu
Significant-6_Desktop_2000x655
Cases

Voorbereiding evaluatie wetswijziging bestrijding financieel-economische criminaliteit

De Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit is sinds 2015 van kracht. Deze wet ziet toe op een tiental procedurele verruimingen, strafmaatverzwaringen en uitbreidingen in de strafbaarstelling van financieel-economische criminaliteit. Werkt die wet in de praktijk?

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is al een motie aangenomen die voorziet in de evaluatie van de wet in 2020. Die toekomstige evaluatie moet zich richten op de uitvoerbaarheid, resultaten en effectiviteit van de wetswijzigingen die de wet per 2015 regelt.

Het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft Significant APE gevraagd de nulmeting uit te voeren. Hiervoor hebben we door middel van interviews in de hele strafrechtketen de wijze waarop deze wijzigingen van invloed (kunnen) zijn in kaart gebracht. Dit leidt tot aanknopingspunten voor de uiteindelijke evaluatie in 2020.

Daarnaast hebben we geïnventariseerd welke gegevens vooralsnog ontbreken om de wet in 2020 adequaat te evalueren. Bouwstenen van zo'n wetsevaluatie moet je immers al vroeg in het proces opstellen. We hebben deze evaluatie samen met de strafrechtketen voorbereid.

Benieuwd geworden naar onze resultaten, aanbevelingen, of onderzoeksmethoden? Download dan het volledige rapport Nulmeting wetswijziging bestrijding financieel economische criminaliteit.

Nulmeting en beleidstheorie

Voordat je kunt gaan evalueren, moet je de situatie rondom de relevante wetsartikelen – dus hoe deze was vóór de wetswijziging - in kaart brengen. Dat gebeurt met een zogenaamde ‘nulmeting’. Ook moet je een adequate ‘beleidstheorie’ opstellen. Zo krijg je een antwoord op de vraag op welke wijze de wetswijziging bijdraagt aan het bestrijden van financieel-economische criminaliteit.

Reageren op deze case?

Stuur dan je reactie naar:

Suzanne Kluft