Menu
Significant-6_Desktop_2000x655
Cases

Nieuw verdeelmodel provinciefonds

APE heeft het inhoudelijke secretariaat van de externe IPO commissie verdeelvraagstukken geleverd. Deze commissie moest zich buigen over een nieuwe verdeelsleutel voor het provinciefonds. Op 10 december 2015 is het advies van de commissie integraal en unaniem door het IPO-bestuur overgenomen en aan de minister van BZK aangeboden met het verzoek het nieuwe verdeelmodel te laten ingaan per 1 januari 2017.

Provincies worden voor een groot deel gefinancierd door het Rijk. In het provinciefonds wordt het beschikbare budget aan de hand van een objectieve verdeelsleutel verdeeld over de provincies. In 2015 heeft het Interprovinciaal Overleg (IPO) een externe commissie ingeschakeld, onder leiding van Geert Jansen, om een nieuwe verdeelsleutel voor het provinciefonds op te stellen.

Directe aanleiding hiervoor vormde de decentralisatie van natuurtaken naar de provincies, en de overheveling van de ‘brede doeluitkering verkeer en vervoer’ (BDU) naar het provinciefonds. Hierdoor is de omvang van het provinciefonds verdubbeld in omvang. APE leverde de inhoudelijke ondersteuning aan de commissie. In de visie van de commissie moet het nieuwe verdeelmodel eenvoudig van structuur zijn, recht doen aan de grondwettelijk vastgelegde autonomie van provincies en bijdragen aan een integrale afweging binnen de provincies waardoor het politieke proces wordt bevorderd.

Het door de commissie ontworpen nieuwe verdeelmodel kenmerkt zich door een gering aantal maatstaven, kent geen clusterindeling, en heeft geen herverdeeleffecten bij de invoering. Op 10 december 2015 is het advies van de commissie integraal en unaniem door het IPO-bestuur overgenomen en aan de minister van BZK aangeboden met het verzoek het nieuwe verdeelmodel te laten ingaan per 1 januari 2017.

Het rapport van de commissie is hier terug te lezen.