Menu
Significant-32_Desktop_2000x655
Cases

Kansen voor activering en uitstroom naar werk

De Participatiewet biedt gemeenten ruimte hun beleid en uitvoering op het gebied van werk en inkomen af te stemmen op eigen inzichten en voorkeuren. De objectieve lumpsumbekostiging van bijstandsuitkeringen is er expliciet op gericht de gemeenten financieel te prikkelen om de inrichting van het beleid en de uitvoering toe te snijden op het beperken van bijstandsafhankelijkheid. Gemeenten steken daarom veel energie in de zoektocht naar de optimale beleidsmix. Zo ook de BAR-organisatie, de uitvoeringsorganisatie van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Significant APE schreef een plan van aanpak voor de BAR-organisatie om de effectiviteit en doelmatigheid van de sociale dienst te optimaliseren.

Voor het schrijven van het plan van aanpak voor de BAR-organisatie hebben we een analyse gemaakt van: (1) het beleid van de organisatie; (2) de uitvoering; en (3) de beschikbare capaciteit. We zijn begonnen met een analyse van de bestandsontwikkeling en bestandsopbouw. Hierbij hebben we ook het aanbod en de inzet van re-integratie-instrumenten en andere vormen van ondersteuning betrokken. Vervolgens hebben we de effectiviteit van het beleid en de uitvoering onder de loep genomen. Het is belangrijk om als sociale dienst de goede dingen te doen. Denk aan vragen zoals welke re-integratie instrumenten zijn effectief? En hoeveel moet worden ingezet op handhaving?

Net zo belangrijk is het om de goede dingen goed te doen. Dit betreft de doelmatigheid van de organisatie en gaat over de inrichting van de werkprocessen en de verdeling van rollen, taken en verantwoordelijkheden. Sturing is voor de effectiviteit en doelmatigheid van een sociale dienst ten slotte van essentieel belang. Goede sturing vereist inzicht in de doelen √©n in de resultaten van het werk. En een continue terugkoppeling van de resultaten op de werkvloer naar de voorgaande stadia van de sturingscyclus. Goede terugkoppeling maakt zichtbaar of de resultaten op de werkvloer aanleiding geven tot bijstelling van de werkprocessen, de uitvoeringsstrategie√ęn en eventueel ook de beleidsdoelen.

Het plan van aanpak dat Significant APE schreef voor de BAR-organisatie heeft de sociale dienst in staat gesteld de eigen sturingscyclus te verbeteren en de goede dingen beter te doen.

Benieuwd naar de Quick Assessment Participatiewet die we voor gemeenten ontwikkeld hebben ten aanzien van de extra toestroom in de bijstand vanwege corona? Klik hier.